Sparebanksektoren gir mest til frivillig arbeid

Sparebankene og Sparebankstiftelsene vil dele ut rekordhøye 2,5 milliarder kroner til kultur, idrett, frivillighet og lokal næringsutvikling i 2019. Dette gjør sparebanksektoren til den største private finansieringskilden til frivillig arbeid i Norge.

Disse midlene skaper aktivitet og engasjement som kommer alle til gode, sier direktør Ole Morten Geving i Sparebankforeningen.

99 sparebanker og 31 sparebankstiftelser bruker årlig en del av sin avkastning til samfunnsnyttige formål. I år deler de ut 500 millioner mer enn i 2018, og gjennom de siste ti årene har bankene og stiftelsene delt ut mer en 12 milliarder kroner. Sparebankene selv ser på dette som et utbytte tilbake til samfunnet som gjennom århundrer har bidratt til å bygge opp bankenes selveide kapital.

Siden sparebankene ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet, har utdeling av midler til samfunnsnyttige formål vært en viktig del av bankenes, og senere sparebankstiftelsens virksomhet. Gjennom å drive god og effektiv bank, skapes verdier som kommer alle til gode. Det er derfor viktig at rammebetingelsene for norske banker sikres, slik at også denne viktige delen av norsk finans kan utvikle seg positivt i framtiden, sier Geving.

Saken er hentet fra Finans Norge som viser til tall fra Sparebankforeningen.

Source: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter...