Hvordan avvikle en stiftelse

Stiftelser kan avsluttes, det vil si avvikles eller oppheves, gjennom at stiftelsen omdannes. Resultatet av avviklingen er at stiftelsen slettes fra Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret og at stiftelsen slutter å eksistere som et eget rettssubjekt.

Årsakene til at en stiftelse opphører kan være at formålet ikke lenger lar seg etterleve, for eksempel fordi kapitalen er for liten til å tilgodese dens formål på en rimelig måte, at stiftelsen er bestemt tidsbegrenset, eller at en bestemt fysisk eller juridisk person har fått kompetanse til å oppløse stiftelsen.

En stiftelse kan også oppløses som følge av konkurs. Da gjelder de alminnelige konkursreglene.

Ved avvikling skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig skal kapitalen gå til et allmennyttig formål.


Avvikling er mulig gjennom omdanning når:

1. formålet ikke lar seg etterleve

2. formålet er åpenbart unyttig, uheldig eller ufornuftig

3. formålet er i strid med hensikten

4. omdanning er hensiktmessig


Headerlogo.png

Stiftelsestilsynet må godkjenne avvikling av stiftelser.


Kontakt oss for mer informasjon om avvikling av stiftelser

Du kan også lese mer om omdanning av stiftelser på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine hjemmesider. Videre kan du lese om omdannelser i stiftelsesloven kap. 6.