Hva gjør vi?

 
 
Stiftelsesforeningen talerør

Vi er interesseorganisasjonen for stiftelser

Stiftelsesforeningen ivaretar stiftelsers interesser overfor myndighetene gjennom å sikre gode offentlige rammevilkår og vi arbeider for å synliggjøre og øke forståelsen for stiftelser sin viktige rolle i samfunnet.

 

Vi bidrar til god ledelse av stiftelser

Stiftelser må forsikre stiftere, brukere, myndigheter og andre aktører om at stiftelsens verdier forvaltes på en god måte - det vil si at midlene blir brukt til å realisere stiftelsens formål og ikke til noe annet. Det er derfor viktig å lage gode rutiner for styring og kontroll.

Stiftelsesforeningen utarbeider anbefalinger, instrukser og maler for å sikre god ledelse i stiftelser. I tillegg arrangerer og inviterer vi til spennende seminarer og kurs på dette temaet samt andre interessante og aktuelle problemstillinger. Med over 400 medlemmer er vi et forum for utveksling av erfaring og kompetanse blant stiftelser.

 

Vi rådgiver og gir advokathjelp

Dersom du ønsker å opprette en stiftelse må du vurdere nøye hva formålet med stiftelsen skal være, hvordan dette formålet skal realiseres, hvordan verdiene skal forvaltes og hvordan styremedlemmer skal velges. Formålet med stiftelsen styrer utformingen av vedtektene.

Stiftelsesforeningen gir juridisk bistand og rådgiver stiftelser i blant annet opprettelse av stiftelser og endringer av vedtektene. Vi opprettholder en tett kontakt og dialog med Stiftelsestilsynet, og er behjelpelige med saker overfor Stiftelsesklagenemda.

 

Holder kurs for styremedlemmer i stiftelser

Stiftelser er ofte en organisasjonsform med stor egenkapital og som deler ut store summer. Sentralt for stiftelser er hvordan midlene forvaltes. Både forvaltning av midler og utdelinger i samsvar med stiftelsens formål kan vært svært krevende oppgaver som styret i en stiftelse må behandle. Styremedlemmer i stiftelser har dermed stor makt og et stort ansvar. Våre kurs gjør styremedlemmer bedre rustet til god ledelse av sin stiftelse