Hvordan omdanne en stiftelse

Omdanning omfatter fusjon, fisjon, oppløsning, formålsendringer, administrative endringer, og dispensasjon fra vedtektsbestemmelser.

Stiftelser er i utgangspunktet uforanderlige. Det vil si at oppretteren forutsetter at stiftelsen skal fortsette sitt virke i uoverskuelig fremtid så lenge formålet kan realiseres og så lenge det finnes kapital. Prinsippet om uforanderlighet er et overordnet prinsipp i lovforarbeidene til både stiftelsesloven av 1980 og 2001. Videre er stiftelser selvstendige juridiske enheter som lever sitt eget liv med grunnlag i det vedtektsfestede formålet. Det er derfor ofte ikke hjemmel for endring av stiftelser.

Likevel skjer omdanninger etter loven, det vil si at man endrer på eller opphever vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen. Det kan være nødvendig å forandre på stiftelser når en stiftelse sitt statiske formål er utdatert på grunn av samfunnsmessige endringer. Omdanning tar derfor hensyn til at vi som samfunn ønsker stiftelser som tilfører samfunnet en verdi, og at man ser det som sannsynlig at stifteren selv ville ha omdannet stiftelsen til et nærliggende formål dersom dette var mulig.Omdanning er mulig når:

1. formålet ikke lar seg etterleve

2. formålet er åpenbart unyttig, uheldig eller ufornuftig

3. formålet er i strid med hensikten

4. omdanning er hensiktmessig


Stiftelsestilsynet godkjenner omdanninger av stiftelser.


Kontakt oss for mer informasjon om omdanning av stiftelser

Du kan også lese mer om omdanning av stiftelser på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine hjemmesider. Videre kan du lese om omdannelser i stiftelsesloven kap. 6.