Hvordan opprette en stiftelse

En stiftelse kan opprettes av både fysiske personer og juridiske enheter. Du kan opprette en stiftelse dersom en formuesverdi på minst 100 000 blir stilt selvstendig til stiftelsens rådighet og dersom stiftelsen har et bestemt og langvarig formål. Næringsdrivende stiftelser må ha minst 200 000,- i bundet grunnkapital.

For å opprette en stiftelse må du utarbeide følgende dokumenter:

 • Stiftelsesdokument (eventuelt et testament)

 • Vedtekter

 • Revisorerklæringer (åpningsbalanse og bekreftelse på innbetalt grunnkapital)

 

1. Opprett stiftelsen ved å utarbeide, datere og signere stiftelsesdokument og vedtekter

2. Utarbeid en åpningsbalanse bekreftet av revisor i tillegg til erklæring fra revisor på at grunnkapital er stilt til rådighet for stiftelsen

3. Registrer stiftelsen gjennom “samordnet registermelding” i Altinn. Stiftelsen må meldes til registrering innen tre måneder etter at den ble opprettet.


Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

 • en beskrivelse av formålet til stiftelsen

 • hva grunnkapitalen, som overdras med endelig virkning til stiftelsen, består av

 • styrets medlemmer (alternativt kan valg av styremedlemmer følge stiftelsens vedtekter)

 • vedtektene til stiftelsen

Vedtekter

En stiftelse skal ha vedtekter som minst skal angi

 • stiftelsens navn

 • stiftelsens formål

 • antall styremedlemmer (bestemt antall medlemmer eller laveste til høyeste antall medlemmer) og hvordan styret skal velges

 • størrelsen på grunnkapitalen

 • (dersom stiftelsen skal ha andre organer enn styret: hvilke organer dette er, hvordan medlemmene velges og hvilken myndighet og hvilke oppgaver disse skal ha)

 • (dersom næringsdrivende stiftelse: stiftelsens foretaksnavn)

I tillegg inneholder mange vedtekter ytterligere bestemmelser om for eksempel forvaltning og utdeling av midler, vedtektsendringer og avvikling, men dette er ikke nødvendig i forhold til stiftelsesloven.


Kontakt oss for hjelp til å opprette stiftelse!

Du kan også lese mer om opprettelse av stiftelser på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider, samt i stiftelseslovens kapittel 2.