Gruppe for boligstiftelser

Stiftelsesforeningen har sett et behov for et forum for boligstiftelser, hvor boligstiftelser kan møtes og diskutere rammevilkår og felles utfordringer.

Et slikt samarbeid ble spesielt viktig å etablere mellom kommunale boligstiftelser da Kommunes Sentralforbund (KS) i høst la frem et forslag om at kommuner bør ha et unntak fra de generelle bestemmelsene i stiftelsesloven. KS mener at kommunene ved behov bør kunne avvikle de kommunale boligstiftelsene og ta tilbake verdiene, og at et slikt unntak bør tas med i ny stiftelseslov.

Vi i Stiftelsesforeningen mener at dette er et meget problematisk forslag som bryter drastisk med stiftelsesinstituttet. Oppretter kan aldri kreve tilbake formuesverdier fra en stiftelse som er opprettet. Stiftelsesforeningen er sterkt imot en slik lovhjemmel, og frykter at et slikt unntak åpner for at også andre grupper opprettere vil kunne kreve avvikling og tilbakeføring av verdier.

Stiftelsesforeningen tok derfor intitiativ til et møte for boligstiftelser 21. august 2019.  Følgende boligstiftelser deltok på møtet:

 • Frode Kulien, Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand Kommune Stiftelse for utleieboliger

 • Tormund Ledang Husøy, Boligstiftelsen i Trondheim

 • Harald Bjørlykke, Boligstiftelsen i Trondheim

 • Frank Eriksen, Stiftelsen Vadsø Utleieboliger

 • Anita Kaaby, Stiftelsen Bolig Bygg (SBB), Sør-Varanger

 • Ketil Strand, Fjell Bustadstifting

 • Gunnar Sulen, Fjell Bustadstifting

 • Rudi Larsen, Porsanger Boligstiftelse

 • Kirstin Leiros, Narvik Boligstiftelse

 • Geir Hagerud, Kongsvinger Boligstiftelse

 • Christian Kaspersen, Bodø kommunale boligstiftelse

Deltagerne ble enige om å etablere en gruppe under navnet «Boligstiftelser» som skal fungere som et forum for å ivareta kommunale boligstiftelser sine interesser. Gruppen ønsker å:

 • lage en beskrivelse av rollen boligstiftelser har i samspillet med kommunene om å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte innbyggere, med fokus på kompetanse og effektiv ressursbruk

 • utarbeide gode argumenter for hvorfor boligstiftelser kan bidra til å løse kommunenes utfordringer når det gjelder å drift, finansiering og forvaltning av utleieboliger og omsorgsboliger

 • bidra til å utvikle maler for driftsavtaler o.l. mellom stiftelse og kommune, og herunder se nærmere på den juridiske grensen mellom kommunene og boligstiftelser

 • utarbeide en felles tilnærming for håndtering av inntektsskatt og eiendomsskatt

 • få en avklaring på hvordan lov om offentlige anskaffelser påvirker boligstiftelser

 • ta tak i problemstillinger rundt boligstiftelser og forholdet til kommuner og Husbanken (tilskuddsordninger)

 • se nærmere på MVA-kompensasjon og boligstiftelser

 • utarbeide en respons til forslaget fra KS om å innføre en bestemmelse i lov om stiftelser som åpner for å kunne avvikle boligstiftelsene og tilbakeføre verdiene til kommune

Boligstiftelser har valgt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Geir Hagerud (Kongsvinger Boligstiftelse), Kirstin Leiros (Narvik Boligstiftelse) og Harald Bjørlykke (Boligstiftelsen i Trondheim). Stiftelsesforeningen vil ha rollen som sekretariat og pådriver i prosjektet.

Stiftelsesforeningen og Boligstiftelser ønsker å avholde en konferanse for boligstiftelser neste år.

Dersom du syns dette arbeidet høres interessant ut, ta kontakt med daglig leder Bjørn O. Øiulfstad.