KS ønsker unntak fra loven for boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov har Kommunenes Sentralforbund (KS) bedt om at kommunene får unntak fra de generelle bestemmelsene i stiftelsesloven.

En stiftelse har ingen eiere, og oppretteren har ikke rådighet over verdiene fra det øyeblikket stiftelsen er etablert. Dette betyr at en stiftelse er uavhengig. Det er stiftelses bestemmende organ, styret, som har ansvar for å for å forvalte verdiene i tråd med stiftelsens vedtekter. I utgangspunktet er en stiftelse evigvarende hvis annet ikke er fastsatt i vedtektene.

I stiftelsesloven er det krav om et klart skille mellom oppretteren og stiftelsen. I forslag til ny stiftelseslov (NOU 2016: 21) foreslås det ytterligere skjerpelse av dette uavhengighetskravet.

Ifølge KS innebærer dette skillet at kommunene ikke kan bruke boligstiftelsene slik de var tiltenkt. KS ønsker derfor endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov. I utgangspunktet er en stiftelse evigvarende hvis annet ikke er fastsatt i vedtektene. Det bør ikke skapes tvil om hva som er kjernen i stiftelsesinstituttet.  

Stiftelsesforeningen har i flere saker reagert på at kommuner blander seg inn i boligstiftelser som om stiftelsen var en avdeling av kommunen. Vi vil understreke skillet mellom boligstiftelsen og kommunen som har opprettet den, og påpeker at oppretteren av en stiftelse har en stor trygghet for at midlene nettopp går til formålet som stiftelsen er satt til å ivareta. Det bør ikke skapes tvil om hva som er kjernen i stiftelsesinstituttet.

Vi er uenig i utspillet fra KS om at kommunene skal få tilgang til å fravike flere av kjerneforutsetningene i stiftelsesinstituttet. For det første skal en oppretter ikke kunne avvikle er en stiftelse, for deretter å «hente» tilbake formuesmassen som er tilført stiftelsen. For det andre er stiftelser i sin form evigvarende. Oppretters endrede holdninger til en stiftelse må ikke kunne påvirke eller rokke ved det faktum at en stiftelse er selveiende. Det er formålet som eier stiftelsen, og styret som forvalter dette.

Stiftelsesforeningen mener dermed at hensynet til kommunenes ønske om direkte eierskap til sosialboliger bør ikke medføre at hele stiftelsesinstituttet settes under press. Lov om stiftelser sikrer en god forvaltning av boligstiftelser og kommunene oppnår sine målsetninger med sosiale boliger like godt ved bruk av boligstiftelsene som ved drift i egen regi.

Ved å etterkomme kravet fra KS vil det kunne åpnes for at opprettere til andre grupper stiftelser også vil kunne argumentere for at en avvikling og tilbakeføring av formuesmassen til oppretteren er nødvendig. Vi vil på det sterkeste fraråde en slik utvikling.

Les KS sitt innlegg her.

Source: https://www.ks.no/om-ks/om-ks/faste-moter-...