STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR STIFTELSESFORENINGEN FOR PERIODEN 2018–2020


Last ned handlingsplanen som pdf her.

Stiftelsesforeningen (SF) er en uavhengig interesseorganisasjon for norske stiftelser. Medlemskap i foreningen er åpen for alle kategorier stiftelser.

Strategien for perioden 2018–2020 skal underbygge foreningens hovedmålsettinger som er nedfelt i vedtektenes § 2:
(i) synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle,
(ii) arbeide for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for opprettelse og forvaltning av stiftelser gjennom dialog med myndigheten, og
(iii) utgjøre et forum for utveksling av erfaring og kompetanse blant stiftelser.

Visjon for perioden:

 • SF skal bidra til å styrke stiftelsenes omdømme og fremme stiftelsenes samfunnsmessige rolle

 • SF skal bidra til å bevare stiftelsenes uavhengige organisasjonsform

 • SF skal bidra til å utløse flere stiftelser med allmennyttige formål

 • SF skal styrke sin posisjon som interesseorganisasjon for norske stiftelser

 • SF skal styrke sin posisjon gjennom samarbeid med andre interesseorganisasjoner og høyskoler/universiteter

Hovedmål i perioden:

 • Ivareta stiftelsenes rammevilkår

 • Synliggjøre stiftelsenes samfunnsnyttige rolle

 • Bidra til å styrke kompetansen om rammevilkårene for stiftelser blant styremedlemmer og daglig ledere

 • Bidra til en god gjennomføring av ny stiftelseslov

 • Bidra til å øke interessen for etablering av nye stiftelser

 • Øke antallet medlemmer av alle kategorier av stiftelser

 • Styrke samarbeidet med Handelshøyskolen BI


1. RAMMEVILKÅR OG STIFTELSENES UAVHENGIGHET

 • SF skal videreføre god dialog om stiftelsens rammevilkår med offentlige myndigheter

 • SF skal delta i den offentlige samtalen om stiftelsenes samfunnsnyttige rolle

 • SF skal være orientert om rammevilkårene for stiftelser i Norden og EU

 • SF skal søke å være representert i offentlige utvalg som utreder rammevilkår for stiftelser

 • SF skal ta del i arbeidet som pågår i Den europeiske stiftelsesforeningen - DAFNE

 • SF skal delta på møter mellom nordiske foreninger for stiftelser

2. STIFTELSENES OMDØMME OG SAMFUNNSROLLE

 • SF skal bidra til en velordnet drift av stiftelser gjennom utarbeidelse av anbefalinger, maler (standarder) og seminar- og kursvirksomhet

 • SF skal synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsenes samfunnsnyttige rolle

 • SF skal gjennom dialog med akademia, media, og myndighetene søke å styrke stiftelsenes omdømme i samfunnet

 • SF skal være synlig i den offentlige debatten

3. MØTEPLASS – INFORMASJON OG KOMPETANSE

 • SF skal være en møteplass for utveksling av kompetanse og erfaring mellom stiftelser

 • SF skal organisere undergrupper for stiftelser med samme formål

 • SF skal arrangere Den europeiske stiftelsesdagen

 • SF skal spre informasjon om medlemmene av foreningen

4. STYRKE POSISJONEN SOM INTERESSEORGANISASJON

 • SF kan gi råd i forbindelse med etablering av nye stiftelser

 • SF skal være i aktiv dialog med medlemmene om medlemskapets innhold

 • SF skal utvikle maler og anbefalinger for forsvarlig drift av stiftelser

 • SF skal arrangere alene eller sammen med andre organisasjoner seminarer og kurs

 • SF skal bistå medlemmer med hjelp i forhold til lov om stiftelser

 • SF skal løpende øke medlemstallet

5. EVALUERING

 • Styret skal hvert år i planperioden evaluere strategi- og handlingsplanen.

Vedtatt av styret i Stiftelsesforeningen 19. november 2018