Vedtekter for Stiftelsesforeningen

Last ned vedtektene som pdf her.

Vedtatt på årsmøtet 19. april 2017

1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Stiftelsesforeningen.

Foreningen skal:

  1. Synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle,

  2. Arbeide for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for opprettelse og forvaltning av stiftelser, og

  3. Utgjøre et forum for utveksling av erfaring og kompetanse blant stiftelser.

2. MEDLEMSKAP

Som ordinære medlemmer av foreningen kan opptas stiftelser.

Som assosierte medlemmer kan opptas andre rettssubjekter som yter tjenester til stiftelser. Assosierte medlemmer kan ikke utøve stemmerett på årsmøtet, og kan heller ikke være representert i foreningens styre.

Foreningens styre fastsetter vilkårene for assosiert medlemskap og avgjør søknader om medlemskap.

3. ÅRSMØTE

Foreningen skal holde årsmøte hvert år innen 30. juni. Senest to uker før årsmøtet skal medlemmene motta innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning og regnskap. Forslag som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være kommet styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet treffer beslutning med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmer med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Hvert medlem har én stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal behandle:

  1. Styrets beretning,

  2. Årsregnskap,

  3. Kontingent, og

  4. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, tre medlemmer av valgkomité og revisor.

Det skal føres protokoll fra møtene.

4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skal skje med minst en ukes varsel.

5. STYRET

Foreningen skal ha et styre på mellom tre og syv medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av årsmøtet for en periode på normalt to år av gangen. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn åtte år. Valgbarheten gjenoppstår etter to år.

Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter årsmøtets vedtak. Styret kan overlate gjennomføringen av vedtak og oppgaver til sitt sekretariat eller til foreningens medlemmer.

Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene, inklusive styrets leder eller nestleder, er til stede.

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av de øvrige styremedlemmene.

6. VALGKOMITEEN

Foreningen skal ha en valgkomité valgt av årsmøtet. Valgkomitéen skal ha tre medlemmer. Valgkomitéens medlemmer skal ha en valgperiode på inntil tre år slik at kun ett medlem av komitéen står på valg hvert enkelt år.

Valgkomitéen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til styret og valgkomitéen, samt honorar til disse overfor Foreningens årsmøte.

7. SEKRETARIAT

Styret kan overlate administrative oppgaver til et sekretariat etter nærmere avtale og på vilkår fastsatt av styret.

8. KONTINGENT

Årlige kontingentsatser fastsettes av årsmøtet.

9. UTMELDING OG EKSKLUSJON

Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig senest 1. september året før utmeldelsen trer i kraft.

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller etter lovlig fattedei vedtak i foreningen, eller ellers opptrer illojalt, ulovlig eller på en måte som er egnet til å svekke tilliten til foreningens formål, kan ekskluderes etter vedtak i styret.

10. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall av de fremmøtte stemmer.

11. OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen må for å være gyldig være fattet med to tredjedels flertall av de fremmøtte stemmer av to årsmøter med minst seks måneders mellomrom.